clock menu more-arrow no yes

Sylvia's Enchilada Kitchen

1140 N Eldridge Pkwy, Houston, TX 77077

(832) 230-3842

sylviaenchilada